Japanese American Women Speak

Exhibition: Featured Artists

Featured Artists

JAWS4.jpg
 
 

Keiko Agena, DJ AkikoLUV, Mitsuko Brooks, DJ c.o.y., Yuki Eto, Rey Fukuda, traci kato-kiriyama, Tani Ikeda, traci ishigo, Leslie Ito, Kozy Kitchens, Sonomi Kobayashi, Akemi Look, kyoko nakamaru,  Danielle Oda, Yumi Sakugawa, Yuko Shimizu, diana tsuchida, MariNaomi, Hannah Watanabe-Rocco, Kellee Matsushita, Renee Tajima-Peña, Kyoko Takenaka, Rosie Yasukochi and  Sharon Yamato.